Peniaze namiesto stravných lístkov.

Aké výhody ma čakajú?

O čo ide?

Národná rada SR schválila možnosť výberu finančného príspevku na stravu namiesto stravných lístkov.

Stravovanie zamestnancov


Výber je upravený v § 152 Zákonníka práce

Platnosť novely
Zákonníka práce


Novela Zákonníka práce je platná od 1. marca 2021

Mám nárok na finančný príspevok na stravu?

Právo výberu medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami sa vzťahuje len na tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení.

Pre zjednodušenie, v zásade platí, že možnosť poberať finančný príspevok na stravovanie majú všetci tí zamestnanci, ktorým doteraz zamestnávateľ poskytoval stravné lístky alebo gastrokarty.

Dôležité je vedieť, že možnosť voľby medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie je výhradne na strane zamestnanca. Zamestnávateľ o tejto voľbe nemôže rozhodovať a musí rešpektovať voľbu zamestnanca.

Ako mám postupovať pri výbere?

Ak ste zamestnanec, ktorého sa výber medzi finančným príspevkom a stravnými lístkami týka, vyberiete si a svoju voľbu nahlásite zamestnávateľovi. Dôležité je však vedieť, že:

  • ďalšiu zmenu potom budete môcť následne urobiť až po 12-tich mesiacoch od svojho rozhodnutia
  • zákon dáva zamestnávateľovi možnosť vytvoriť interný predpis, v ktorom môže určiť napr. lehotu, dokedy sa musí zamestnanec rozhodnúť. Rovnako v ňom môže určiť termín, v ktorom bude zamestnancovi poskytovať finančný príspevok a pod.
  • zamestnávateľ má za určitých podmienok možnosť odložiť poskytovanie finančného príspevku. Umožňuje mu to tzv. prechodné obdobie, ktoré platí od 1. marca do 31. decembra 2021. Je to však možné len v prípade, že zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťami vydávajúcimi stravné poukážky (v takom prípade totiž nie je možné okamžité zrušenie zmluvy bez následkov, a preto boli stanovené výnimky). Ak má zamestnávateľ už platnú a podpísanú zmluvu, teda pred 1. 3. 2021, alebo platnú zmluvu od 1. 3. 2021, môže naďalej zamestnancom poskytovať stravné lístky
    - najdlhšie však do 31. decembra 2021. Od 1. januára 2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa dať na výber zamestnancovi medzi stravnými lístkami alebo príspevkom na stravovanie.

Ak Vás zamestnávateľ neinformoval ako postupovať, odporúčame ho kontaktovať a informovať sa o konkrétnych podmienkach (t.j. či stanovil lehotu zamestnancov na výber medzi príspevkom a stravnými lístkami, resp. či sa naňho vzťahuje prechodné obdobie, v akej výške poskytne finančný príspevok na stravu atď.).

Naďalej platí, že finančný príspevok musí zamestnanec dostať na mesiac vopred, teda na obdobie, na ktoré mu má byť zabezpečené stravovanie.

Je finančný príspevok pre mňa výhodný?

Finančný príspevok na stravovanie má pre zamestnanca, v porovnaní so stravnými lístkami, viacero nesporných výhod:

  1. Väčšia voľnosť. Zamestnanec môže ísť obedovať či nakúpiť už aj tam, kde neakceptujú stravné lístky i nakúpiť potraviny online.

  2. Na rozdiel od stravných lístkov, ktorých platnosť je časovo obmedzená (a potom sú nepoužiteľné), stravné vyplatené v peniazoch nie je nijako časovo limitované.

  3. Zamestnanec zaplatí za obed jeho presnú cenu. Pri platbe stravným lístkom totiž gastroprevádzky rozdiel v cene nevracajú, cena za obed sa zamestnancovi v tom prípade zbytočne predražuje.

  4. V peňaženke ubudnú stravné lístky alebo gastrokarta, keďže platiť stravu je možné buď hotovosťou alebo už existujúcou platobnou kartou

  5. Na stravné lístky často prispieva aj zamestnanec v prípade, ak ich v plnej výške neuhrádza zamestnávateľ. To v prípade voľby finančného príspevku na stravovanie neplatí a zamestnancovi sa tak zo mzdy nič nestrháva, ako je tomu v prípade stravných lístkov.

Otázky a odpovede

Finančný príspevok na stravu nie je mzdou, preto aj v zmysle vyjadrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nepodlieha exekúcii zrážkami zo mzdy.

Výberom finančného príspevku na stravovanie zamestnanec nezíska menej, lebo príspevok je oslobodený od všetkých odvodov a aj od daní. To platí v prípade, že jeho výška nepresiahne jeho maximálnu výšku stanovenú Zákonníkom práce, čo je pre rok 2021 suma 2,81 eura.

Žiadna časť mzdy nemôže byť nahradená stravným, pretože stravné nie je mzdou. Mzda tak zostáva naďalej v rovnakej výške, len sa k nej navyše poskytuje príspevok na stravovanie.

Nie. Výber medzi príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami je slobodnou voľbou zamestnanca. Navyše, prinútením zamestnanca zvoliť si finančný príspevok by zamestnávateľ nič neušetril, keďže mzda sa stravným nemení, a teda sa nijako nemenia ani odvody zamestnávateľa.

Človek sa neprestane stravovať len preto, lebo bude platiť peniazmi namiesto stravného lístka. Naopak, platbou peniazmi odbremeníte gastroprevádzky od platenia poplatkov, ktoré platia emitentom stravných lístkov za ich spätný výkup. Čiže ušetria a tak naopak, hrozba ich zániku sa tým môže zmenšiť.